19.10.2018. PIETEIKŠANĀS jaunai mācību programmai

Profesionālās izglītības programma 340 stundas
Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā
MĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS
2018/2019

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” izsludina pieteikšanos uz mācību programmu Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”.


Mēs dzīvojam ļoti manīgā laikā. Profesionālie izaicinājumi pieaug arī sociālā darba jomā. Latvijā mainās un daudzveidojas sociālā darba formas. Ar vienkāršām cilvēciskām pārrunām, „pirksta pakratīšanu” vai nepārtrauktu uzraudzību nepietiekas, arī tad, ja kāds no mums, sociāliem darbiniekiem, to gaida.
Ir virkne sociālie darbinieki, kuri ir izauguši no vajadzībām pildīt veidlapas vai SOPu kā vienīgo atpazīstamo sociālā darba izpausmi. Ja gribas kaut ko vairāk, tad šī programma ir domāta tieši jums - sociāliem darbiniekiem, kuri izvēlējās šo profesiju ar nolūku strādāt ar cilvēku, būt attiecībās ar klientu un atbalstīt cilvēku tik sarežģītā procesā, kuru sauc par „dzīvi” un „dzīves izaicinājumiem”! to ir daudz vieglāk veikt, ja profesionālim ir profesionāli instrumenti. Šajā mācību programmā, kura balstīta uz praksi, attīstīsim un veidosim profesionālos instrumentu:
1.         Nodrošināt individuālās, grupu un ģimeņu konsultēšanas prasmju, tehniku un metožu apguvi.
2.         Attīstīt sistēmiskajā psihosociālajā darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasmes un ētiskās vērtības. 
3.         Attīstīt analītisko, sistēmisko, refleksīvo un ētisko domāšanu.
4.         Veidot izpratni par ģimeni kā sociālu sistēmu un ģimenes locekļu savstarpējo mijiedarbību.
5.         Attīstīt pašrefleksijas prasmes un veicināt personīgo attīstību.
6.         Veicināt interesi turpināt izglītoties un pilnveidoties mūža garumā.
7.         Strādāt ar izvērtēšanas (diagnostikas), atzinumu veidošanas un procesa vadības pieejām.

Liela daļa no jums (vai jūsu iestādes kolēģi) ir apmeklējuši seminārus un/vai saņēmuši rokasgrāmatu[1], par psihosociālo sistēmisko sociālo darbu un tā ieviešanu Latvijas sociālajos dienestos. Varbūt esat satikuši kolēģus, kuri pēc „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā” mācību programmas pabeigšanas ir uzsākuši praksi šajā pieejā. Mēs uzsākam veidot trešo mācību programmu (3-o grupu). Paldies, tiem kolēģiem, kuri zvana un raksta ar iedrošinājumu, ka šī mācību programma jāturpina un ir nepieciešamība pēc kvalifikācijas iegūšanās „psihosociālā sistēmiskā sociālajā darbā”. Līdz šim mācību programmu ir pabeiguši 28 sociālie darbinieki.

Domājam, ka pašlaik ir īstais laiks šāda veida kvalifikācijas iegūšanai – praktiskām profesionālām mācībām. To palīdz apzināties un virzīt tas, ka “Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” iezīmē jaunas pieejas un metodes sociālajā darbā. Dažiem no jums varētu parādīties papildus līdzekļi padziļinātai darbinieku izglītošanai, jo mazos seminārus un supervīzijas daļēji segs - līdzfinansēs LR LM. Motivācija darbiniekiem varētu būt profesionālā izaugsme, darba formas un satura maiņa: atteikties no klasiskās sociālās palīdzības sniegšanas un vērst sociālo darbu uz to prakses modeli, ko esam mācījušies kā psihosociālo sociālo darbu. Šī pieeja un darbinieku izglītība (kvalifikācija) būtu vēl viens instruments un iespēja sociālo gadījumu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm, pieaugušām personām un jauns resurss sociālo pakalpojumu jomā (sociālajā atbalstā, sociālajā rehabilitācijā). Papildus informāciju par pilotēto apmācības programmu, psihosociālo sistēmisko pieeju var meklēt http://socialaisdarbs.blogspot.com , rokasgrāmatā, vai pie projekta partneriem Ventspils pils., Ventspils,  Kuldīgas, Rojas, Talsu, Saldus, Tukuma un Dobeles novadu sociālo dienestu vadītājiem un darbiniekiem, kuri bija sākotnējā projektā pie programmas izstrādes.
Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” 340 stundu profesionālās izglītības programmu „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”  realizē kā pieaugušo tālākizglītības programmu. Programma pielikumā. Programmu realizē sekojoši sociālā darba eksperti: E. Apine, I. Stankus Viša, I. Norman (Zviedrija), I. Lāss, G. Krēgere Medne, D. Blažēvica un K. Viša.

Programmu plānojam uzsākt ar 22-24.11.2018. Programmas garums 14 mēneši ar pauzēm, t.sk. 3 mēneši praksei un noslēguma darbam. Grupa līdz 16 cilvēki. Norises vieta Rīga, vai Rīgas tuvums, tas atkarīgs no dalībnieku sastāva, un mobilitātes iespējām.

Pieteikšanās apmācībām notiks 2-ās kārtās:
1.kārta: Līdz 19.10.18. potenciāliem dalībniekiem pa e-patsu, ka ir interese par programmu un ir gatavi piedalīties.
2.kārta: līdz 16.11.18. aizpildīt pieteikuma motivācijas anketu, kuru nosūta uz e-pastu. Pieteikties: karlis.visa@gmail.com vai zvanīt 29658213 (Kārlis);

Dalībnieki iegūs sertifikātu 340 stundu apjomā psihosociālā sistēmiskā sociālā darba pieejā.
Profesionālās izglītības programmas mērķis: nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sistēmiskajā pieejā balstītam psihosociālajam darbam ar personām individuāli un grupā, kā arī ar ģimenēm sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju organizācijās sekmīgākam un efektīvākam darbam ar dažādām sociālo problēmu skartām iedzīvotāju grupām.
Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Apmācību mērķa grupa - dalībnieki: profesionāli – praktizējoši sociālie darbinieki (darbā ar bērniem un ģimenēm, darbā ar pieaugušām personām, sociālo pakalpojumu sniedzēji, darbā ar jauniešiem un citām riska grupām), kuri strādā vai vēlas strādāt ar sociālo gadījumu, psihosociālo konsultēšanu un vēlas iegūt kvalifikāciju sistēmiskajā pieejā psihosociālajā sociālajā darbā. Pastāv pat iespēja, ka organizācija (sociālais dienests vai cits sociālā pakalpojuma sniedzējs) vēlas izveidot, nodalītu no citām sociālā darba praksēm, jaunu sociālā darba pakalpojumu „psihosociālā darba” jomā, ko daļēji ir veikuši iepriekšējo mācību programmu dalībnieki (Saldū, Tukumā, Dobelē, Talsos, Ventspils novadā, Rēzeknes novadā, Siguldas novadā). Dalībniekiem piesakoties, jāizpilda pieteikuma motivācijas anketa un jāslēdz līgums par dalību mācībās. Apmācības notiek grupā no 12-16 cilvēku, no dažādām Latvijas vietām, pastāv arī reģionāls pārklājums, piemēram, Vidzeme vai Latgale. Mācības notiks ceturtdienās, piektdienās, sestdienās (1x 1,5 mēnesī, vasara brīva). Mācību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.

Programma sastāv no 9 moduļiem (sk. pielikumu), prakses (pieeja tiks aprobēta dalībnieka praksē, sākot ar 5-6 moduli), grupu supervīzijas (10x 4 st., 1 x mēnesi no prakses uzsākšanas) un noslēguma pārbaudes darba - aizstāvēšanas. Noslēguma pārbaudes darbs ir prakses apraksts un tā prezentācija.
Apmācības notiks 18 mēnešus (1xmēnesī (9 mēneši) x 2-3 dienas: ceturtdiena, piektdiena un sestdiena). Supervīzijas notiks, grupai vienojoties. Vasaras mēneši būs brīvi.


[1] Nodibinājuma „C Modulis” realizēts EEZ projekts „Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!”.

NOSLĒDZOŠAIS SEMINĀRS „PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS DARBS”DIENAS KĀRTĪBA, 17.04.2015., Bellevue Park Hotel Riga:
10:00 Ievads:
-          Ievads, projekta aktualitāte un procesa prezentācija. Prezentē: K. Viša (C Modulis);
-          Kāpēc šis projekts bija/ir aktuāls, kamdēļ iesaistījās 7 novadu sociālie dienesti. Prezentē: I. Balgalve (Tukuma SD) un L. Pūce (Rojas SD);
-          Apmācības programmas prezentācija. Prezentē: K. Viša (C Modulis);
-          Kāpēc iesaistījos projektā un apmācības programmas ietekme? Prezentē: I. Briede (Rojas SD).
1.bloks: Psihosociālais sistēmiskais darbs:
-          Psihosociālā darba aktualitāte: teorija, robežas un prakse. Prezentē: E. Apine (C Modulis);
-          Sistēmiskais psihosociālais sociālais darbs. Prezentē: I. Norman (C Modulis, Zviedrija), video: www.youtube.com „Ilze Norman”;
-          Kas ir psihosociālais darbs, konsultēšana? Iespējas un robežas praksē! Prezentē: G. Konuševska (Saldus SD).
30 min. Refleksija
12:30 Pārtraukums
2. bloks: Psihosociālais darbs ar ģimeni:
-          Psihosociālais sociālais darbs, attiecību veidošana ar klientu, klienta līdzdalība, loma un robežas. Prezentē: I. Stankus Viša (C Modulis);
-          Sistēmiskais darbs ar ģimeni psihosociālā sociālajā darbā. Prezentē: G. Krēgere Medne (C Modulis)
-          Kāds labums klientam no šīs pieejas? Pieeja un aprobācijas prakse. Prezentē: A. Inapša un K. Ivanovska (Kuldīgas SD)
30 min. Refleksija
14:30 Pārtraukums
3.bloks: Jauna pakalpojuma attīstība?!
-          Grūtības sociālā darba ikdienā, lai jaunā prakse tiktu ieviesta? Prezentē: B. Limanāne (Dobeles SD);
-          Kā dienestos iet ar jauno pieeju, iespējas, realitāte, gaidas un vajadzības? Kādu atbalstu un resursus vajag! Prezentē: L. Puriņa (Dobeles SD)
-          Kāds labums, gaidas un rezultāti no jaunās prakses, un psihosociālā sistēmiskās konsultēšanas darba? Prezentē: I. Ševele (Saldus SD)
-          „Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014-2020”, ESF atbalsta pasākumi psihosociālā darba attīstīšanai. Prezentē: I. Skrodele-Dubrovska (LR LM);
30 min. Refleksija
15:45 Rokasgrāmatas prezentācija. K. Viša

Seminārs Tukumā

26.03.15. Tukumā notieka 2.seminārs:

„PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS SOCIĀLĀ DIENESTĀ (organizācija un gadījumu vadīšana)”
Semināru vada E. Apine, I. Lāss
Piedalās 34 Latvijas sociālo dienestu vadītāji, vietnieki un sociālie darbinieki.


2.seminārs TukumāProjekta ietvaros tiek realizēti 2 reģionālie semināri:
 
2. seminārs „PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS SOCIĀLĀ DIENESTĀ (organizācija un gadījumu vadīšana)”. Semināru vada E. Apine, I. Lāss un divi sociālie darbinieki, kuri iesaistīti projektā.
Mērķa grupu: 30 sociālo dienestu pārstāvji, t.sk. vadītāji, vietnieki, sociālo pakalpojumu organizētāji, sociālo gadījumu vadītāji;
Norises laiks un vieta: 26.03.2015.,  no plkst. 10:00-17:00, Tukums;
Pieteikties līdz: 18.03.2015., e-pasts: karlis.visa@gmail.com

!!!Projekta noslēguma seminārs, kurā tiks prezentēta arī Rokasgrāmata, notiks 17.04.2015. Maritim Hotel, Rīgā. Pieteikties līdz 01.04.15., e-pasts:

karlis.visa@gmail.com
 

1. seminārs „PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS DARBS (PIEEJA UN PRAKSE)”. Semināru vada I. Norman (Zviedrija)
Mērķa grupu: 37 sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem;
Notika: 25.02.2015.

3 jauni raksti

Pie ekspertu un dalībnieku rakstiem ir pievienojušies 3 jauni raksti, t.sk. metodikas apraksts dažām sistēmiskām tehnikām.