Ir uzsākta pieteikšanās jaunai mācību programmai, 20.12.17.Profesionālās izglītības programma 340 stundas
Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā
MĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS
2018/2019

Mīļie kolēģi: sociālo dienestu vadītāji, citi sociālo pakalpojumu sniedzēji un sociālie darbinieki!
Liela daļa no jums (vai jūsu iestādes kolēģi) ir apmeklējuši seminārus un/vai saņēmuši rokasgrāmatu[1], par psihosociālo sistēmisko sociālo darbu un tā ieviešanu Latvijas sociālajos dienestos. Varbūt esat satikuši kolēģus, kuri pēc „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā” mācību programmas pabeigšanas ir uzsākuši praksi šajā pieejā. Mēs uzsākam veidot trešo mācību programmu (3-o grupu). Paldies, tiem kolēģiem, kuri zvana un raksta ar iedrošinājumu, ka šī mācību programma jāturpina un ir nepieciešamība pēc kvalifikācijas iegūšanās „psihosociālā sistēmiskā sociālajā darbā”. Līdz šim mācību programmu ir pabeiguši 28 sociālie darbinieki.

Domājam, ka pašlaik ir īstais laiks šāda veida kvalifikācijas iegūšanai – praktiskām profesionālām mācībām. To palīdz apzināties un virzīt tas, ka “Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” iezīmē jaunas pieejas un metodes sociālajā darbā. Dažiem no jums varētu parādīties papildus līdzekļi padziļinātai darbinieku izglītošanai, jo mazos seminārus un supervīzijas daļēji segs - līdzfinansēs LR LM. Motivācija darbiniekiem varētu būt profesionālā izaugsme, darba formas un satura maiņa: atteikties no klasiskās sociālās palīdzības sniegšanas un vērst sociālo darbu uz to prakses modeli, ko esam mācījušies kā psihosociālo sociālo darbu. Šī pieeja un darbinieku izglītība (kvalifikācija) būtu vēl viens instruments un iespēja sociālo gadījumu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm, pieaugušām personām un jauns resurss sociālo pakalpojumu jomā (sociālajā atbalstā, sociālajā rehabilitācijā). Papildus informāciju par pilotēto apmācības programmu, psihosociālo sistēmisko pieeju var meklēt http://socialaisdarbs.blogspot.com , rokasgrāmatā, vai pie projekta partneriem Ventspils pils., Ventspils,  Kuldīgas, Rojas, Talsu, Saldus, Tukuma un Dobeles novadu sociālo dienestu vadītājiem un darbiniekiem, kuri bija sākotnējā projektā pie programmas izstrādes.
Nodibinājums „C Modulis” kopā ar „Profesionālās meistarības centra „MFocus”” 340 stundu profesionālās izglītības programmu „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”  realizē kā pieaugušo tālākizglītības programmu. Programma pielikumā. Programmu realizē sekojoši sociālā darba eksperti: E. Apine, I. Stankus Viša, I. Norman (Zviedrija), I. Lāss, G. Krēgere Medne, D. Blažēvica un K. Viša.
Programmu plānojam uzsākt ar 15-17.02.2018. Programmas garums 14 mēneši ar pauzēm, t.sk. 3 mēneši praksei un noslēguma darbam. Grupa līdz 16 cilvēki. Norises vieta Rīga, vai Rīgas tuvums, tas atkarīgs no dalībnieku sastāva, un mobilitātes iespējām.
Dalībnieki iegūs sertifikātu 340 stundu apjomā psihosociālā sistēmiskā sociālā darba pieejā.
Profesionālās izglītības programmas mērķis: nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sistēmiskajā pieejā balstītam psihosociālajam darbam ar personām individuāli un grupā, kā arī ar ģimenēm sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju organizācijās sekmīgākam un efektīvākam darbam ar dažādām sociālo problēmu skartām iedzīvotāju grupām.
Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:
1.         Nodrošināt individuālās, grupu un ģimeņu konsultēšanas prasmju, tehniku un metožu apguvi.
2.         Attīstīt sistēmiskajā psihosociālajā darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasmes un ētiskās vērtības. 
3.         Attīstīt analītisko, sistēmisko, refleksīvo un ētisko domāšanu.
4.         Veidot izpratni par ģimeni kā sociālu sistēmu un ģimenes locekļu savstarpējo mijiedarbību.
5.         Attīstīt pašrefleksijas prasmes un veicināt personīgo attīstību.
6.         Veicināt interesi turpināt izglītoties un pilnveidoties mūža garumā.

Apmācību mērķa grupa - dalībnieki: profesionāli – praktizējoši sociālie darbinieki, kuri strādā vai vēlas strādāt ar sociālo gadījumu, psihosociālo konsultēšanu un vēlas iegūt kvalifikāciju sistēmiskajā pieejā psihosociālajā sociālajā darbā. Pastāv pat iespēja, ka organizācija (sociālais dienests vai cits sociālā pakalpojuma sniedzējs) vēlas izveidot, nodalītu no citām sociālā darba praksēm, jaunu sociālā darba pakalpojumu „psihosociālā darba” jomā, ko daļēji ir veikuši iepriekšējo mācību programmu dalībnieki (Saldū, Tukumā, Dobelē, Talsos, Ventspils novadā, Rēzeknes novadā, Siguldas novadā). Dalībniekiem piesakoties, jāizpilda pieteikuma motivācijas anketa un jāslēdz līgums par dalību mācībās. Apmācības notiek grupā no 12-16 cilvēku, no dažādām Latvijas vietām, pastāv arī reģionāls pārklājums, piemēram, Vidzeme vai Latgale. Mācības notiks ceturtdienās, piektdienās, sestdienās (1x 1,5 mēnesī, vasara brīva). Mācību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.

Programma sastāv no 9 moduļiem (sk. pielikumu), prakses (pieeja tiks aprobēta dalībnieka praksē, sākot ar 5-6 moduli), grupu supervīzijas (10x 4 st., 1 x mēnesi no prakses uzsākšanas) un noslēguma pārbaudes darba - aizstāvēšanas. Apmācības notiks 18 mēnešus (1xmēnesī (9 mēneši) x 2-3 dienas: ceturtdiena, piektdiena un sestdiena). Supervīzijas notiks, grupai vienojoties. Vasaras mēneši būs brīvi.
                                                                                                                                                                        
Pieteikšanās apmācībām notiks 2-ās kārtās:
Līdz 20.12.17. potenciāliem dalībniekiem vajadzēs aizpildīt pieteikuma motivācijas anketu, kuru nosūtīs dalībniekam pēc 20.12.17. Pieteikties: karlis.visa@gmail.com vai zvanīt 29658213 (Kārlis);
Cena: 30 Eiro/1 diena, kopējā cena ir 1200 Eiro/1 dalībniekam 340 stundas. Summu var dalīt pa 9 moduļiem, vai pa trīs gadiem 2017 (decembris) -2019 (janvāris). Summa var būt dalīta starp dalībnieku un organizāciju. Cenā nav iekļauta naktsmājas, transports vai ēdināšana.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”
MĀCĪBU PLĀNS

Profesionālie mācību priekšmeti un plānotais laiks

Pārbaudījuma veids
Kontaktstundas

Teorija
Praktiskās mācības
Kopā

1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
1.modulis: Ievads psihosociālajā darbā
02.2018.
Ieskaite
13
13        
26
2.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
03.2018.
Ieskaite
15
11
26
3.modulis: Ģimenes sistēma sistēmiskajā psihosociālajā darbā
04.2018.
Ieskaite
9
17
26
4.modulis: Psihosociālā konsultēšana
05.2018.
Ieskaite
17
71
88
5.modulis: Psihosociālā grupu konsultēšana
06.2018.
Ieskaite
15
11
26
6.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ilgstošiem sociālā dienesta klientiem
09.2018.
Ieskaite
19
7
26
7.modulis: Metodes un pieejas psihosociālajā darbā
10.2018.
Ieskaite
11
15
26
8.modulis: Psihosociālā pakalpojuma ieviešana organizācijā
11.2018.
Ieskaite
13
13
26
9.modulis: Sistēmiskā psihosociālā darba dokumentēšana
01.2019.
Ieskaite
15
11
26
Supervīzija sistēmiskajā psihosociālajā darbā, 09.2018.-02.2019.

3
37
40
Prakse, 09.2018.-02.2019.Noslēguma pārbaudījums
02/03.2019.
Eksāmens un pārbaudes darbs
2
2
4
Kopā
132
208
340
[1] Nodibinājuma „C Modulis” realizēts EEZ projekts „Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!”.