Lapas

Jauna mācību grupa „Sistēmiskā konsultēšana sociālajā darbā”

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” izsludina pieteikšanos uz mācību programmu “Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā” (360 stundu apjomā), 2024/2025

MĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS

Aicinām pieteikties jaunam mācību ciklam „Sistēmiskā konsultēšana sociālajā darbā”, kuru pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” realizē kopš 2013.gada.

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” 360 stundu profesionālās izglītības programmu „Sistēmiskā konsultēšana sociālajā darbā”  realizē kā pieaugušo tālākizglītības programmu. Programma pielikumā. Programmu realizē sekojoši sociālā darba eksperti:, Inese Stankus  -Viša, Ilze Norman (Zviedrija), Evija Apine Ieva Ozola, Guna Krēgere - Medne un Kārlis Viša.

Pieteikšanās mācībām līdz 22.03.2024 

Dalībniekiem piesakoties, jāizpilda pieteikuma motivācijas anketa. Pieteikuma motivācijas anketu var saņemt, rakstot uz epastu: inese.stankusvisa@gmail.com. 

Papildus informāciju var saņemt, zvanot 26821682 (Inese). 

 Ja pieteikumi būs vairāk nekā plānots, tad priekšroka tiks dota dalībniekiem, kuri pirmie ir iesūtījuši pieteikumu un dalībnieka motivācija (anketas saturs), veidojot grupu, tiks ņemts vērā grupas dažādības principi (reģioni, pieredze, profesionālā darbības joma). Mācības plānojam uzsākt ar 18.04.- 20.04.2024. Norises vieta: Rīga, Meža iela 4a-2

Mācību forma: tālākizglītība, pieaugušo neformālā izglītība. Mācību programmas mērķis: nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sistēmiskajā pieejā balstītam psihosociālajam darbam ar individuāliem klientiem un ģimenēm sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju organizācijās, sekmīgākam un efektīvākam darbam ar dažādām sociālo problēmu skartām iedzīvotāju grupām. 

Mācību laikā jūs varēsiet: 

1. attīstīt sistēmiskajā psihosociālajā darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasmes un ētiskās vērtības. 

2. veidot izpratni par ģimeni kā sociālu sistēmu un ģimenes locekļu savstarpējo mijiedarbību. 

3. nodrošināt individuālās un ģimeņu konsultēšanas prasmju, tehniku un metožu apguvi. 

4. attīstīt analītisko, sistēmisko, refleksīvo un ētisko domāšanu. 

5. attīstīt pašrefleksijas prasmes un veicināt personīgo attīstību. 

6. strādāt ar izvērtēšanas (diagnostikas), atzinumu veidošanas un procesa vadības pieejām. 

Mācību saturs, moduļu tēmas 

1.modulis: Ievads psihosociālajā darbā 

2.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ģimenēm un bērniem 

3.modulis: Ģimenes sistēma sistēmiskajā psihosociālajā darbā 

4.modulis: Sistēmiskā pieeja psihosociālajā konsultēšanā 

5.modulis: Sistēmiskā pieeja psihosociālajā konsultēšanā 

6.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ilgstošiem sociālā dienesta klientiem 

7.modulis: Metodes un pieejas psihosociālajā darbā 

8.modulis: Psihosociālā pakalpojuma ieviešana organizācijā 

9.modulis: Metodes un pieejas psihosociālajā darbā 

10.modulis: Noslēguma pārbaudījuma un atgriezeniskās saites moduli

Mācību mērķa grupa - dalībnieki: profesionāli – praktizējoši sociālie darbinieki (darbā ar bērniem un ģimenēm, darbā ar pieaugušām personām, sociālo pakalpojumu sniedzēji, darbā ar jauniešiem un citām riska grupām), kuri strādā vai vēlas strādāt ar sociālo gadījumu, psihosociālo konsultēšanu un vēlas iegūt kvalifikāciju sistēmiskajā pieejā psihosociālajā sociālajā darbā. 


Cik mācības maksā? 

Mācību izmaksas ir 195 EUR x 10 mācību moduļi, kopā EUR 1950/1 dalībniekam. Mācību summā iekļauta samaksa par mācību moduļiem un 32 stundām grupas supervīzijas. Summa tiek sadalīta proporcionāli 10 mācību moduļiem vai 18 mēnešiem. Mācību masku var dalīt starp dalībnieku un organizāciju. Cenā nav iekļauta naktsmājas, transports vai ēdināšana. Maksāšanas grafiks var būt dažāds, vienojoties ar programmas vadītāju