Lapas

Ziņa Granta devējiem

Pēc dalībnieku izvērtēšanas anketām:


1    
      Ko par šo projektu – apmācībām un praksi vajadzētu zināt SIF (granta finansētājiem EEZ)?


  • Projektā iesaistītie dalībnieki būs pārmaiņu veicēji cilvēkiem, kuriem ir grūti veidot attiecības ar sev svarīgiem cilvēkiem un kontaktiem. Tā ir vērtību apzināšanās un svarīgu lēmumu pieņemšana, kas, ne tikai sociālā dienesta klientiem, ir palikusi kādā no zemākajām vietām dzīvē. Prast apzināties sevi un uzņemties atbildību par savu dzīvi. Jo vienmēr ir kāds cits, kurš pateiks, kā jārīkojas, bet nekad netiek ņemts vērā vai tas vajadzīgs pašam cilvēkam.
  • Šādiem lieliem apmācību projektiem nepieciešama pēctecība ne tikai darbā, bet arī apmācību procesā. Ir pieredzēts, ka pēc projekta gūtās zināšanas ieviest praksē traucē finanšu trūkums, jo ne vienmēr budžeta sastādītāji saskata pievienoto vērtību ieguldītajam darbam. Ir bijusi tikai praktiskā darbība sašaurinātam klientu lokam, līdz ar to ir grūti pierādīt nepieciešamība jaunai darba formai. Man jau ir viena liela projekta pieredze, kur gūtā pieredze palika tikai kā mans ieguvums, tāpēc varbūt nepieciešams projektam veidot it kā otro daļu, kad tiek paredzēta iespēja gūtās zināšanas ieviest ikdienas darbā.
  • Lielisks projekts, kas maina darbinieku domāšanu, pilnveido, uzlabo  profesionalitāti, palīdz apzināties savu lomu profesionālā jomā, savas profesionālās vērtības. Projekts dod iespēju Sociālo dienestu klientiem saņemt kvalitatīvāku pakalpojumu. Darbinieki attīstās supervīziju laikā, piedaloties praktiskās nodarbībās, iesaistoties praksē.
  • Projektā apgūtais tiešām veiksmīgi darbojas praksē, ja tiks organizētas līdzīgas apmācības gribētu piedalīties. Būtu vēl lielāks ieguvums, ja apmācības turpinātos un ietu plašumā, palielinot apmācāmo skaitu. Paldies par iespēju!
  • Piešķirtais finansējums ir ticis efektīvi izlietots atbilstoši „Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014-2020” . 14 sociālā darba speciālisti veiksmīgi ir apguvuši specializāciju psihosociālā darba jomā un tā tiek ieviesta un tiks arī tālāk izmantota praksē. Sociālie darbinieki ir ieguvuši jaunu profesionālu kvalifikāciju, kas Latvijas iedzīvotājiem būs reāls ieguvums lai vairotu sociālo labklājību un mazinātu nevienlīdzību.
  • Apmācības un prakse ir pierādījušas, cik veiksmīgi strādā psihosociālās sistēmiskās konsultēšanas metodes.
  • Finansiālais ieguldījums sniedz pozitīvus rezultātus ilgtermiņā un liela iespēja mainīt Latvijā šobrīd neefektīvo sociālā darba jomu.
  • Apmācības dalībniekiem liek radikāli pārvērtēt savu profesionālo darbību sociālā darba laukā un attiecībās ar klientiem. Apmācības tika mērķtiecīgi virzītas uz to, lai sociālais darbinieks veidotu pozitīvu, cieņas pilnu attieksmi pret klientu un viņa ģimeni. Apmācību un prakses laikā tika pilnveidotas un attīstītas visas nepieciešamās profesionālās prasmes un iemaņas, kas ir vajadzīgas darbā ar klientu, piemēram, pozitīvas attieksmes veidošana, cieņa, klienta individualitātes respektēšana, klausīšanās prasme, vienlaicīgi spēja analizēt, neiestrēgt uz klienta problēmām, bet saskatīt klienta personīgos resursus un palīdzēt klientam tos mobilizēt par labu klienta situācijas izmaiņām.
  • Padziļinātāki apskatītu un attīstītu pozitīvo domāšanu un nekoncentrēšanos uz problēmām. Manuprāt, lielākā daļa sociālā darba speciālistu savā darbā koncentrējas tikai uz problēmām un negatīvām situācijām. Ļoti grūti ir mainīt ierasto domāšanu un konsultēšanu.
  • Projekta apmācībās ir iegūtas kompetences kā izmantot psihosociālo sistēmisko sociālo darbu, metodes un pieejas darbā ar klientiem, kas aprobētas praksē individuāli konsultējot 3 vecākus, kur pārējie 10 ģimenes locekļi uzskatāmi par netiešā labuma guvējiem, kas veicinās sociālā dienesta klientu integrāciju sabiedrībā.