Lapas

Apmācību apraksts

Profesionālās izglītības programma 340 stundas
Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā
MĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS


Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” realizē mācību programmu 
 Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”.


Latvijas sociālie darbinieki, sociālo dienestu vadītāji un sociālā darba entuziasti aizvien biežāk apzinās, ka bez jaunām sociālā darba pieejām, jauniem sociālajiem pakalpojumiem un iekšējās profesionālās izaugsmes nav attīstības sociālā darba jomā. LR LM aktīvi strādā pie jaunām profesionālām sociālā darba metodikām, notiek izmaiņas klientu vajadzību un attiecību veidošanas jomā, pieaugu pieprasījums pēc specializētiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem darbiniekiem, kuri spēj realizēt šos pakalpojumus. Brīžiem, ir sajūta, ka dzīvojam milzīgā pārmaiņu un iespēju laikā.


Ir virkne sociālie darbinieki, kuri ir izauguši no vajadzībām pildīt veidlapas vai SOPu kā vienīgo atpazīstamo sociālā darba izpausmi. Ja gribas kaut ko vairāk, tad šī programma ir domāta tieši jums - sociāliem darbiniekiem, kuri izvēlējās šo profesiju ar nolūku strādāt ar cilvēku, būt attiecībās ar klientu un atbalstīt cilvēku tik sarežģītā procesā, kuru sauc par „dzīvi” un „dzīves izaicinājumiem”! to ir daudz vieglāk veikt, ja profesionālim ir profesionāli instrumenti. Šajā mācību programmā, kura balstīta uz praksi, attīstīsim un veidosim profesionālos instrumentu:
1.         Nodrošināt individuālās, grupu un ģimeņu konsultēšanas prasmju, tehniku un metožu apguvi.
2.         Attīstīt sistēmiskajā psihosociālajā darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasmes un ētiskās vērtības. 
3.         Attīstīt analītisko, sistēmisko, refleksīvo un ētisko domāšanu.
4.         Veidot izpratni par ģimeni kā sociālu sistēmu un ģimenes locekļu savstarpējo mijiedarbību.
5.         Attīstīt pašrefleksijas prasmes un veicināt personīgo attīstību.
6.         Veicināt interesi turpināt izglītoties un pilnveidoties mūža garumā.
7.         Strādāt ar izvērtēšanas (diagnostikas), atzinumu veidošanas un procesa vadības pieejām.

Liela daļa no jums (vai jūsu iestādes kolēģi) ir apmeklējuši seminārus un/vai saņēmuši rokasgrāmatu[1], par psihosociālo sistēmisko sociālo darbu un tā ieviešanu Latvijas sociālajos dienestos. Varbūt esat satikuši kolēģus, kuri pēc „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā” mācību programmas pabeigšanas ir uzsākuši praksi šajā pieejā. Mēs uzsākam veidot ceturto mācību programmu (4-o grupu). Paldies, tiem kolēģiem, kuri zvana un raksta ar iedrošinājumu, ka šī mācību programma jāturpina un ir nepieciešamība pēc kvalifikācijas iegūšanās „psihosociālā sistēmiskā sociālajā darbā”. Līdz šim mācību programmā ir piedalījusies 50 Latvijas sociālie darbinieki.

Domājam, ka pašlaik ir īstais laiks šāda veida kvalifikācijas iegūšanai – praktiskām profesionālām mācībām. To palīdz apzināties un virzīt tas, ka “Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” iezīmē jaunas pieejas un metodes sociālajā darbā (jau diskusijas notiek par 2020-2027.gadu). Motivācija darbiniekiem varētu būt profesionālā izaugsme, darba formas un satura maiņa: atteikties no klasiskās sociālās palīdzības sniegšanas un vērst sociālo darbu uz to prakses modeli, ko esam mācījušies kā psihosociālo sociālo darbu. Šī pieeja un darbinieku izglītība (kvalifikācija) būtu vēl viens instruments un iespēja sociālo gadījumu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm, pieaugušām personām un jauns resurss sociālo pakalpojumu jomā (sociālajā atbalstā, sociālajā rehabilitācijā). Papildus informāciju par pilotēto apmācības programmu, psihosociālo sistēmisko pieeju var meklēt http://socialaisdarbs.blogspot.com , rokasgrāmatā, vai pie projekta partneriem Ventspils pils., Ventspils,  Kuldīgas, Rojas, Talsu, Saldus, Tukuma un Dobeles novadu sociālo dienestu vadītājiem un darbiniekiem, kuri bija sākotnējā projektā pie programmas izstrādes.
Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” 340 stundu profesionālās izglītības programmu „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”  realizē kā pieaugušo tālākizglītības programmu. Programma pielikumā. Programmu realizē sekojoši sociālā darba eksperti: E. Apine, I. Stankus Viša, I. Norman (Zviedrija), I. Lāss, G. Krēgere Medne, D. Blažēvica un K. Viša.

Pieteikties: karlis.visa@gmail.com vai zvanīt 29658213 (Kārlis);

Dalībnieki iegūs sertifikātu 340 stundu apjomā psihosociālā sistēmiskā sociālā darba pieejā.
Profesionālās izglītības programmas mērķis: nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sistēmiskajā pieejā balstītam psihosociālajam darbam ar personām individuāli un grupā, kā arī ar ģimenēm sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju organizācijās sekmīgākam un efektīvākam darbam ar dažādām sociālo problēmu skartām iedzīvotāju grupām.
Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Apmācību mērķa grupa - dalībnieki: profesionāli – praktizējoši sociālie darbinieki (darbā ar bērniem un ģimenēm, darbā ar pieaugušām personām, sociālo pakalpojumu sniedzēji, darbā ar jauniešiem un citām riska grupām), kuri strādā vai vēlas strādāt ar sociālo gadījumu, psihosociālo konsultēšanu un vēlas iegūt kvalifikāciju sistēmiskajā pieejā psihosociālajā sociālajā darbā. Pastāv pat iespēja, ka organizācija (sociālais dienests vai cits sociālā pakalpojuma sniedzējs) vēlas izveidot, nodalītu no citām sociālā darba praksēm, jaunu sociālā darba pakalpojumu „psihosociālā darba” jomā, ko daļēji ir veikuši iepriekšējo mācību programmu dalībnieki (Saldū, Tukumā, Dobelē, Talsos, Valmierā, Salaspilī, Ventspils novadā, Rēzeknes novadā, Siguldas novadā, u.c.). Dalībniekiem piesakoties, jāizpilda pieteikuma motivācijas anketa un jāslēdz līgums par dalību mācībās. Apmācības notiek grupā no 12-16 cilvēku, no dažādām Latvijas vietām, pastāv arī reģionāls pārklājums, piemēram, Vidzeme vai Latgale. Mācības notiks ceturtdienās, piektdienās, sestdienās (1x 1,5 mēnesī, vasara brīva). Mācību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.

Programma sastāv no 9 moduļiem (sk. pielikumu), prakses (pieeja tiks aprobēta dalībnieka praksē, sākot ar 5-6 moduli), grupu supervīzijas (10x 4 st., 1 x mēnesi no prakses uzsākšanas) un noslēguma pārbaudes darba - aizstāvēšanas. Noslēguma pārbaudes darbs ir prakses apraksts un tā prezentācija.
Apmācības notiks 18 mēnešus (1xmēnesī (9 mēneši) x 2-3 dienas: ceturtdiena, piektdiena un sestdiena). Supervīzijas notiks, grupai vienojoties. Vasaras mēneši būs brīvi.
                                                                                                                                                                        
Cena: 32,94 Eiro/1 diena (8 stundas), kopējā cena ir 1400 Eiro/1 dalībniekam 340 stundas, t.sk. 40 st grupas supervīzijas. Summu var dalīt pa 10 maksājuma reizēm (140 eiro). Summa var būt dalīta starp dalībnieku un organizāciju. Cenā nav iekļauta naktsmājas, transports vai ēdināšana.[1] Nodibinājuma „C Modulis” realizēts EEZ projekts „Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!”.