Lapas

Vēl ir 4 vietas: Jauna mācību grupa

 Profesionālā tālākizglītības programma 340 stundas

Sistēmiskā konsultēšana sociālajā darbā

MĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS

4 vietas vēl ir (uz 28.03.23.)

2023/2024

Aicinām pieteikties jaunam mācību ciklam „Sistēmiskā konsultēšana sociālajā darbā”, kuru pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” realizē kopš 2013.gada.

 Šajā mācību programmā, kura balstīta uz praksi, attīstīsim un veidosim profesionālos instrumentu:

1.         Attīstīt sistēmiskajā psihosociālajā darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasmes un ētiskās vērtības. 

2.         Veidot izpratni par ģimeni kā sociālu sistēmu un ģimenes locekļu savstarpējo mijiedarbību.

3.         Nodrošināt individuālās, grupu un ģimeņu konsultēšanas prasmju, tehniku un metožu apguvi.

4.         Attīstīt analītisko, sistēmisko, refleksīvo un ētisko domāšanu.

5.         Attīstīt pašrefleksijas prasmes un veicināt personīgo attīstību.

6.         Strādāt ar izvērtēšanas (diagnostikas), atzinumu veidošanas un procesa vadības pieejām.

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “C Modulis” 360 stundu profesionālās izglītības programmu „Sistēmiskā konsultēšana sociālajā darbā”  realizē kā pieaugušo tālākizglītības programmu. Programma pielikumā. Programmu realizē sekojoši sociālā darba eksperti:, Inese Stankus  -Viša, Ilze Norman (Zviedrija), Evija Apine Ieva Ozola, Guna Krēgere - Medne un Kārlis Viša.

Programmu plānojam uzsākt ar 25.- 27.05.2023.

Programmas garums 14 mēneši ar pauzēm, t.sk. 3 mēneši praksei un noslēguma darbam. Grupa līdz 16 cilvēki. Norises vieta Rīga.

 Pieteikšanās apmācībām līdz 11.04.2023. Papildus info un pieteikuma motivācijas anketu var saņemt rakstot uz epastu inese.stankusvisa@gmail.com vai zvanīt 26821682 (Inese). 

Dalībnieki iegūs apliecību par 360 stundu apjomā par pieaugušo tālākizglītības mācības programmas apgūšanu „sistēmiskā konsultēšana sociālajā darbā”. 

Tālākizglītības mācību programmas mērķis: nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sistēmiskajā pieejā balstītam psihosociālajam darbam ar personām individuāli un grupā, kā arī ar ģimenēm sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju organizācijās sekmīgākam un efektīvākam darbam ar dažādām sociālo problēmu skartām iedzīvotāju grupām.

Mācību mērķa grupa - dalībnieki: profesionāli – praktizējoši sociālie darbinieki (darbā ar bērniem un ģimenēm, darbā ar pieaugušām personām, sociālo pakalpojumu sniedzēji, darbā ar jauniešiem un citām riska grupām), kuri strādā vai vēlas strādāt ar sociālo gadījumu, psihosociālo konsultēšanu un vēlas iegūt kvalifikāciju sistēmiskajā pieejā psihosociālajā sociālajā darbā. 

Programma sastāv no 10 moduļiem (sk. pielikumu), prakses (pieeja tiks aprobēta dalībnieka praksē, sākot ar 5./6. moduli), grupas supervīzija (8 x 4 st., 1 x mēnesi no prakses uzsākšanas) un noslēguma pārbaudes darbs. 10.modulis ir noslēguma pārbaudes darbs ir prakses apraksts un tā prezentācija.

Mācības notiks 14 mēnešus (1x mēnesī (9 mēneši) x 3 dienas pēc kārtas: ceturtdiena, piektdiena un sestdiena). Supervīzijas notiks, grupai vienojoties par pieņemamāko laiku un formu.

Moduļu tēmas

1.modulis: Ievads psihosociālajā darbā

2.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ģimenēm un bērniem

3.modulis: Ģimenes sistēma sistēmiskajā psihosociālajā darbā

4.modulis: Sistēmiskā pieeja psihosociālajā konsultēšanā

5.modulis: Sistēmiskā pieeja psihosociālajā konsultēšanā

6.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ilgstošiem sociālā dienesta klientiem

7.modulis: Metodes un pieejas psihosociālajā darbā

8.modulis: Psihosociālā pakalpojuma ieviešana organizācijā

9.modulis: Metodes un pieejas psihosociālajā darbā

10.modulis: Noslēguma pārbaudījuma un atgriezeniskās saites modulis

Mācību izmaksas ir  190 EUR x 10 mācību moduļi, kopā EUR 1900/ 1 dalībniekam. Mācību summa iekļautas 360 stundas, t.sk. 32 stundas grupas supervīzijas. Summu tiek sadalīta proporcionāli 10 mācību moduļiem/14 mēnešiem. Summa var būt dalīta starp dalībnieku un organizāciju. Cenā nav iekļauta naktsmājas, transports vai ēdināšana

Drīzumā jau būs 60 sociālie darbinieki „Sistēmiskā psihosociālajā darbā”Ar 05.12.2019. esam uzsākuši 4.mācību grupu Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”. Mācību grupā piedalās 15 sociālie darbinieki no visas Latvijas.

02.2020. 3.mācību grupa, pabeigs
Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā” mācību programmu. Plānojam, ka pabeigs 18 dalībnieki. Turam īkšķus! Mācību procesa laikā ir jauni raksti sadaļā "Dalībnieku-autoru raksti".
 
Profesionālās izglītības programma 340 stundas
Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā