Lapas

Par projektu

 „Nodibinājumu „C Modulis””  sadarbībā ar septiņiem Kurzemes un Zemgales (Ventspils nov., un pilsētas, Saldus, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Dobeles un Rojas) sociāliem dienestiem  ir uzsācis realizēt jaunu sociālā darba iniciatīvas projektu „CILVĒKS: IZMAIŅU VEICINĀTĀJS!”, saskaņā ar „Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014-2020”, par sociālā darba specializāciju psihosociālā darba jomā:
- attīstīt profesionālo darba kvalitāti;
- attīstīt sociālā darba nozari (veicināt sociālo darbinieku konkurētspēju, organizēt metodisko pasākumu atbalstu, pilnveidot sociālo darbinieku profesionalitāti).

Projekta realizācijas laiks: 01.11.2013. – 30.04.2015.
Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un ieviest ikdienas sociālā darba praksē – sociālos dienestos un citās sociālo palojumu institūcijās „sistēmisko psiho-sociālā” darba pieeju darbā ar ģimenēm ar bērniem.
Mērķa grupa: sociālā riska ģimenes ar bērniem un sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem.
Partnerība: projektā piedalās 7 reģionālie partneri (novadu sociālie dienesti).
Īstenošanas vieta: Zemgale (Tukuma novads, Dobeles novads), Kurzeme (Kuldīgas novads, Saldus novads, Ventspils novads, Talsu novads, Rojas novads), Jūrmala un Rīga.

Galvenās aktivitātes:
1. Ekspertu izstrādāta un realizēta „psihosociālā sistēmiskā sociālā darba” apmācības programmu;
2. Sistēmiskā psihosociālā pieeja tiks aprobēta ilgstošākā praksē ar ģimenēm un bērniem, prakses laikā tiek nodrošinātas supervīzijas;
3. Tiks izstrādāta aprobēta metodoloģija: rokasgrāmata, psihosociālo pakalpojumu modeļi sociālos dienestos un projekta rezultāti tiks popularizēti valsts, pašvaldības un NVO iestādēm;
4. Tiek veikti informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti:
  • Tiks apmācīti 14 sociālie darbinieki psihosociālā sistēmiskā darbā, un 48 reģionālas sociālā riska ģimenes saņems jaunu sociālo pakalpojumu;
  • Izdota metodoloģijas rokasgrāmata 200 eksemplāros;
  • Tiks realizēti 3 reģionāli prezentācijas semināri – 100 cilvēkiem un realizētas tikšanās sociālo pakalpojumu iestāžu vadītājiem un LR LM;
  • Tiks izveidots profesionāls blogs, e-apkārtraksts 80 sociālo pakalpojumu sniedzējiem, par projekta gaitu un rezultātiem;
  • Pēc projekta rezultāti (aprobētā prakse) tiks izmantoti kā ikdienas praksē 7 partneru organizācijās.


Problemātika, kurai vēlāmies pievērst uzmanību un centrēt projekta resursus: no profesionālās prakses (apmācībām, sociālā darba prakses, supervīzijās) visbiežāk satopamās problēmas ir:
1. sociālam darbiniekam darbā ar ģimenēm: darbs ar klientu notiek mehāniski un birokratizēti (klientu lieta kā vienīga procesa vadības forma, bieži tiem uztverts kā atskaišu papīrs); nav psihosociālo konsultēšanu prasmju; nav vienotas sistēmiskas – loģiski izskaidrojamas metodikas un pieejas darbā ar klientu; grūti auditēt psiho-sociālā darba rezultātus; nav profesionālas kvalifikācijas; pārsvarā strādā sociālo gadījuma vadīšanas laukā, bet ne psiho-sociālā resursu aktivizēšanas laukā; refleksijas prasmju trūkums procesa vadībā; pamācoša un kontrolējoša attieksme; ierobežoti resursi; vēlme iegūt ātru rezultātu, kas neveiksmes gadījumā veicina profesionālo izdegšanu;
 2. ģimenēm ar bērniem – sociālā dienesta klientiem (projekta tiešā labumu guvēju grupa): iemācīta bezspēcība; nespēja saskatīt resursus un izmaiņas; vainas un nolemtības sajūta; atkarības un līdzatkarības problēmas ģimenē; nespēja veidot veselīgas attiecības ģimenē; šķiršanās un tās sekas; finanšu līdzekļu trūkums un ne-spēja tos administrēt; bērnu atstāšana novārtā; vardarbība un tās sekas; fiziskās un sociālās vides destrukcijas (nav droša vide); zems izglītības, pieredzes līmenis un nākotnes mērķu (jēgas) neesamība; nespēja iekļauties konkurējošā darba tirgū.


Projektu „Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!”, Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/132, finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEA grantu shēma: NVO projektu programma.