Lapas

Rokasgrāmata: „PSIHOSOCIĀLAIS SOCIĀLAIS DARBS SISTĒMISKAJĀ PIEEJĀ”


Rokasgrāmata: „PSIHOSOCIĀLAIS SOCIĀLAIS DARBS SISTĒMISKAJĀ PIEEJĀ” ir tipogrāfiski iespiesta 200 eksp. un izplatīta projekta izplatīšanas pasākumos un Latvijas sociāliem dienestiem. 
Rokasgrāmatas saturs:
1.    PAR PROJEKTU „CILVĒKS: IZMAIŅU VEICINĀTĀJS!”. Kārlis Viša
2.    TEORIJAS UN PRAKSES MIJIEDARBĪBA. Ieva Lāss
Teorijas nozīme profesionālajā darbībā
Teoriju veidi sociālajā darbā
 • Teorētiskās perspektīvas
 • Skaidrojošās teorijas
 • Prakses modeļu teorijas
 • Kā sociālā darba teorijas palīdz sociālajam darbiniekam?

Teoriju lietojuma problemātika sociālajā darbā Latvijā: diskusija

3. SISTĒMISKĀ PSIHOSOCIĀLĀ DARBA ATTĪSTĪBA UN RAKSTUROJUMS. Ieva Lāss

Psihosociālā darba raksturojums: Psihosociālā pieeja, Psihosociālās prakses modelis
Sociālā darba pamatmetodes
Vispārīgā sistēmu teorija kā sistēmiskās pieejas pamats
Psihosociālā darba attīstība Latvijā
Speciālistu sadarbība un kompetences robežas

4.  SISTĒMISKĀ PIEEJA PSIHOSOCIĀLAJĀ DARBĀ. Ilze Norman
Sistēmiskais konstrukcionisms

Sistēmiskās pieejas galvenie uzsvari

Daži pamata pieņēmumi sistēmiskajā pieejā

Konteksta veidošana
Refleksija sistēmiskajā pieejā
·         Refleksija pirms notikuma jeb sagatavošanās
·         Refleksija notikuma laikā
·         Refleksija pēc notikuma
·        Refleksija par notikumu
·         Aktīvā klausīšanās refleksijas procesā
Sociālo lauku lietojums
 • Ētiskais lauks
 • Refleksijas lauks
 • Produktivitātes vai lēmumu pieņemšanas lauks
 • Sociālo lauku mijiedarbība
 • Cirkularitāte
5.  SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS DARBS AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM. Guna Krēgere-Medne
Ievads
Kas ir ģimenes sistēma?
Ģimenes sistēmas analīze
·         Individuālais līmenis
·         Starppersonu līmenis
·         Visas sistēmas analīze

Ģimenes sistēma un tās pamatlikumi

Ģimenes funkcijas

Galvenās pieaugušo lomas bērna audzināšanā

Ģimenes noteikumi

Ģimenes dzīves cikli

Bērna bioloģiskā ģimene un bērna dzīvesstāsts

Piesaistes nozīme un attiecību veidošanās

·           Pētījumi par piesaisti
·           Piesaistes stili
·           Piesaistes attīstība
Nobeigums

6.  PROFESIONĀLO ATTIECĪBU VEIDOŠANA AR KLIENTU. Dace Blažēviča

Sistēmiskās konsultēšanas pamatprincipi un vadlīnijas

·         Sistēmiskās konsultēšanas pamatprincipi

·         Sistēmiskās konsultēšanas vadlīnijas

·         Atšķirības starp sistēmisko sociālo darbu un ģimenes terapiju
·         Klientu atlases kritēriji sistēmiskajai konsultēšanai
Attiecības ar klientu kā sistēmiskās konsultēšanas pamats
·         Grūtības, ar kurām sastopas sociālie darbinieki klientu konsultēšanā
·         Profesionālo attiecību veidošana
·         Aizsardzības mehānismi konsultēšanā
·         Pārnese un pretpārnese konsultēšanā
·         Emocijas konsultēšanā
·         Psihes funkcionēšanas līmeņi

Konsultēšanas vadlīnijas vardarbības situācijās

 • Vardarbīgu pāra attiecību attīstības stadijas
 •  Vadošie aizsardzības mehānismi vardarbības situācijās
 •  Iejaukšanās vardarbības ģimenē situācijās
Sadarbība ar sociālā dienesta ilgstošajiem klientiem
 • Sociālā dienesta ilgstošā klienta raksturojums
 • Konsultēšanas uzdevumi darbā ar ilgstošajiem klientie
7.  SOCIĀLAIS DARBS AR GRUPU KĀ PSIHOSOCIĀLĀ KONSULTĒŠANA. Inese Stankus-Viša
Sociālā darba ar grupu raksturojums
Grupu veidi
 • Pašpalīdzības grupa
 • Atbalsta grupa
 • Terapeitiskā grupa
 • Sociālās kompetences paaugstināšanas grupa
 • Sociālās rehabilitācijas grupa
 • Socializācijas grupa
 • Saskarsmes grupa
 • Uzdevuma (uz mērķi orientētā) grupa
 • Informatīvā vai izglītojošā grupa
 • Modelējošā vai laboratorijas grupa
Grupas vadīšana
·         1. fāze – gatavošanās
·         2. fāze – grupas vadīšana
1. Grupas piedzimšana – drošības radīšana
2. Grupas pusaudžu gadi jeb konflikta fāze
3. Grupas briedums – aktīvā darba fāze
4. Grupas dzīves izvērtēšana noslēguma fāze
Grupas tikšanās reižu struktūra
Grupas darba metodes

8. SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA PLĀNOŠANA UN IEVIEŠANA INSTITŪCIJĀ. Evija Apine
Ievads
Sociālā pakalpojuma plānošana
·         1. Sociālās problēmas definēšana
·         2. Vajadzību pētīšana un vajadzību formulēšana
·         3. Pakalpojuma koncepcijas izstrādāšana
o   Pakalpojuma mērķa definēšana
o   Uzdevumu noteikšana
o   Teorētiskās pieejas izvēle un pamatojums
o   Pakalpojuma nodrošināšanas procedūras izstrāde
o   Rezultātu novērtēšanas plānošana
o   Nepieciešamo resursu un izmaksu noteikšana
Pārmaiņu vadība organizācijā
·         Pretestība pārmaiņām
o   Pretestības avoti organizācijas līmenī
o   Individuālie pretestības avoti

·         Pretestības pārvarēšana

·         Pārmaiņu process

·         Psihosociālā sistēmiskā sociālā darba pakalpojuma ieviešanas ceļi

1. pielikums. Kurš būtu ieguvējs un ko iegūtu no psihosociālā sistēmiskā sociālā darba pakalpojuma ieviešanas sociālajā dienestā?
2. pielikums. Psihosociālo pakalpojumu apraksti.

9. PSIHOSOCIĀLĀ SOCIĀLĀ DARBA PRAKSE. Dalībnieku raksti.
Gunta Konuševska: Sistēmiskais psihosociālais sociālais darbs: teorijas aprobācija praksē
Inese Krastiņa: Sistēmiskā psihosociālā sociālā darba ar grupu pieredze
Kristīne Ivanovska: „Nevari izmainīt situāciju – izmaini savu attieksmi un skatījumu uz to”
Aļesja Caune: Sistēmiskais sociālais darbs: manas galvenās atziņas no teorijas un prakses
Daiga Kiseļeva: Attiecības ir dzīves āderes: metodes ģimenes attiecību izzināšanai
 

Rokasgrāmatā neiekļautie prakses raksti: http://socialaisdarbs.blogspot.com/, sk. zemāk blogā

 
Projekta eksperti un rokasgrāmatas rakstu autori:
Dace Blaževiča, Mg. hr., psihoterapeite, supervizore
Evija Apine, Mg. soc.d., sociālā darbiniece, Latvijas Supervizoru apvienības valdes locekle, sertificēta supervizore, SIA "MFocus" valdes locekle, FranklinCovey sertificēta trenere un konsultante, programmas "Līderis manī" vadītāja.
Guna Krēgere Medne, Mg. soc.d., smilšu spēles terapijas metodes terapeite, sociālā darbiniece, supervizore 
Ieva Lāss, Mg. soc.d., sertificēta supervizore, smilšu spēles terapijas metodes praktizētaja psihosociālā darbā, Junga analītiskais psihoterapeita apmācībā
Ilze Norman, Mg. Systemic Supervision, Teaching, Training; MS International Sociak Work; Psykoterapeut/Family Therapeut; PrataMera AB, Zviedrija
Inese Stankus Viša, Mg. soc.d.,
Latvijas Supervizoru apvienības valdes priekšsēdētāja, sertificēta supervizore
Kārlis Viša, Mg. ceo., Nodibinājums „C Modulis” valdes priekšsēdētājs, projekta vadītājs, sertificēts supervizors

Projekta dalībnieki un rokasgrāmatas rakstu autori 
Agnese Inapša, Bc. soc.d., Kuldīgas novada sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem 
Aina Āboliņa, Mg.soc.d., Talsu novada sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Aļesja Caune, Bc. soc.d., Ventspils pilsētas Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Andra Auza, Mg. soc.d., Ventspils novada sociālā darbiniece
Daiga Kiseļeva, Bc. soc.d., Tukuma novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Gunta Konuševskas, Bc. soc.d., Saldus novada sociālā darbiniece
Ilze Ševeles, Mg.paed., Saldus novada sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem      
Inese Krastiņa, Bc. psych., Talsu novada sociālā darbiniece
Iveta Briede, Bc. soc.d.,        Rojas novada vecākais sociālais darbinieks/sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem
Kristine Ivanovska, Mg.soc.d., Kuldīgas novada p/a "Sociālais dienests", sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Liesma Viļumsone, Bc. psych., Mg. soc. d., Ventspils novada sociālā darbiniece
Līga Pureniņa, Bc. soc.d., Dobeles novada sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem
Līga Stepiņa, Bc. soc.d., Dobeles novada sociālā dienesta sociālā darbiniece
Signe Balode, Bc. soc.d., Tukuma novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem        

Projekta partneri: Saldus, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Dobeles, Rojas un Ventspils novadu sociālie dienesti.

Rokasgrāmatas redaktors: Evija Apine

© Nodibinājums „C Modulis”, Jūrmala, Latvija – 2015